Get Adobe Flash player

QUY ĐỊNH ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 401/SGDĐT-VP                                            Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2012

QUY ĐỊNH

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TRONG NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, áp dụng các giải pháp công nghệ đổi mới công tác ở các cơ quan, trường học trong ngành, Sở Giáo dục-Đào tạo quy định một số yêu cầu, nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành như sau:

 

I. KHÁI NIỆM

1. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm là tên gọi chung cho tất cả các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng tạo, nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới. 

2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm là đúc kết những giải pháp đã được áp dụng, đã có kết quả, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn công tác của cá nhân hay tập thể.

Cũng có thể coi như là kinh nghiệm, nếu có một kế hoạch tổ chức cụ thể, có tính khoa học để triển khai có hiệu quả một sáng kiến của người khác đã được công nhận và phổ biến.

3. Sáng kiến

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công tác là một giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức làm việc mới có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn và mang lại lợi ích thiết thực.

Cũng có thể coi như là sáng kiến, nếu có một đề án, kế hoạch trong lĩnh vực giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai có hiệu quả.

4. Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm là những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo được tích lũy qua thực tiễn, bằng những giải pháp mới đã khắc phục được những khó khăn mà với những giải pháp hiện có không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.

II. YÊU CẦU

1. Kinh nghiệm không được rập theo khuôn mẫu, những quy định đã có trong lý thuyết quản lý hay dạy học; cần thể hiện rõ nội dung giải pháp mới có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Sáng kiến không được sao chép trên mạng internet, mô phỏng theo một sáng kiến khác đã được công nhận và phổ biến.

3. Sáng kiến kinh nghiệm có thể thuộc lĩnh vực chung, rộng, cũng có thể một công việc cụ thể phù hợp với nội dung công tác của cá nhân hay tập thể.

4. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải thuyết minh rõ mục tiêu, ý tưởng, tính mới, lợi ích, khả năng áp dụng.

III. CÁC NHÓM ĐỀ TÀI

1. Lĩnh vực quản lý, dạy và học.

2. Lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học.

3. Lĩnh vực tổ chức hành chính: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch, nội quy, quy chế, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sinh hoạt, hội nghị, hội thảo, hội thi ….

4. Lĩnh vực tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội.

IV CẤU TRÚC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

Tên đề tài, tác giả. (nếu là nhóm tác giả ghi rõ thành phần: chủ trì đề tài và cộng sự)

A. MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề

1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết.

2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới.

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

II. Phương pháp tiến hành

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài.

2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp.

B. NỘI DUNG 

I. Mục tiêu

Nêu rõ nhiệm vụ của đề tài.

II. Mô tả giải pháp của đề tài

1. Thuyết minh tính mới

Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung giải pháp, nêu rõ những điểm mới, điểm sáng tạo của giải pháp.

2. Khả năng áp dụng

- Thời gian áp dụng hoặc thử nghiệm có hiệu quả

- Có khả năng thay thế giải pháp hiện có.

- Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành.

3. Lợi ích kinh tế- xã hội

- Thể hiện rõ lợi ích có thể đạt được đến quá trình giáo dục, công tác.

- Tính năng kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả sử dụng.

- Tác động xã hội tích cực; cải thiện môi trường, điều kiện lao động.

C. KẾT LUẬN

- Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp.

- Những triển vọng trong việc vận dụng và phát triển giải pháp.

- Đề xuất, kiến nghị.

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI

1. Tiêu chuẩn

1.1. Có tính mới: Đề tài phải có giải pháp mới và không trùng với giải pháp đã biết, đã được công bố.

- Mức độ sáng tạo đơn giản, mức độ sáng tạo cao.

- Tính mới so với đơn vị, tính mới so với trong ngành.

1.2. Có khả năng áp dụng trong điều kiện của đơn vị, ngành: Giải pháp của đề tài đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

- Thể hiện đươc khả năng triển khai.

- Đã thử nghiệm có kết quả, có khả năng thay thế giải pháp hiện có.

- Áp dụng được ở quy mô nhỏ, có khả năng áp dụng đại trà.

1.3. Hiệu quả kinh tế-xã hội: Giải pháp của đề tài mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

- Thể hiện rõ lợi ích có thể đạt được.

- Tính năng kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả sử dụng cao.

- Tác động tích cực đến quá trình giáo dục.

- Tác động xã hội tích cực, cải thiện môi trường, điều kiện lao động.

2. Xếp loại

2.1. Tổng số điểm: 100 điểm

- Tính mới điểm hệ số 3:             10 điểm x 3   =   30 điểm

- Khả năng áp dụng hệ số 3:       10 điểm x 3   =   30 điểm

- Hiệu quả hệ số 4:                     10 điểm x 4   =   40 điểm

2.2. Xếp loại

Loại A đạt từ         90 điểm đến   100 điểm

Loại B đạt từ         75 điểm đến dưới 90 điểm

Loại C đạt từ         60 điểm đến dưới 75 điểm

2.3. Đề tài đạt từ loại C trở lên được Sở Giáo dục-Đào tạo cấp Giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành.

2.4. Đề tài thuộc về đề án, kế hoạch trong lĩnh vực giáo dục được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai có hiệu quả được xem xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành.

VI. HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁC CẤP

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng

Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài nghiên cứu ở cấp mình.

 

 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm có nhiệm vụ xem xét, thẩm định, đánh giá công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới.

3. Thành phần Hội đồng

- Những thành viên có trình độ quản lý chuyên môn, kỹ thuật, có năng lực đánh giá, thẩm định các sáng kiến cải tiến hoặc các giải pháp, đề tài trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời một số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên giỏi ngoài đơn vị tham gia thẩm định các sáng kiến kinh nghiệm nhưng chỉ được phát biểu ý kiến, không có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng.

4. Kết quả của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp là cơ sở để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể.

VII. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Hồ sơ 

1.1 Tờ trình.

1.2 Biên bản nghiệm thu đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

1.3 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: 2 tập.

Tác giả gửi kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh minh họa và các tài liệu có liên quan (nếu có)

2. Thời gian  

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDTX, GDTX-HN, cơ quan, đơn vị thuộc Sở GD-ĐT phải hoàn thành xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm ở cấp mình và nộp về Sở trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. Riêng năm học 2011-2012, các đơn vị nộp sáng kiến kinh nghiệm về Sở trước ngày 15/4/2012.

Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành và thông báo kết quả trước ngày 15 tháng 5 hàng năm

Quy định này được thực hiện từ năm học 2011-2012, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục-Đào tạo giải quyết.

 

Nơi nhận GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành;                                     KT/ GIÁM ĐỐC

- Các phòng chức năng Sở GD-ĐT;                             PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

- Các Phòng GD&ĐT;

- Các trường THPT, Trung tâm GDTX, GDTX-HN;                       (đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT;

- Lưu VP. SGD-ĐT                                                             Trần Đức Minh

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết